Διαδικασία εγγραφών

Skip to main content


1. Έναρξη εγγραφών

Οι εγγραφές στο πρόγραμμα ΚΕΔΙΒΙΜ αρχίζουν τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023 και θα ολοκληρωθούν τo Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023. Καλούνται όσες/οι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το χειμερινό Κύκλο του Προγράμματος  prolipsisproject να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία για να ενταχθούν έγκαιρα στις διαφορετικές κατηγορίες εκπτωτικής πολιτικής. 

2. Διαδικασία εγγραφών

Α. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής και μέσα στην παραπάνω προθεσμία, οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να καταθέσουν (e-banking) στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με  Στοιχεία Λογαριασμού Όψεως Δημ. Επιχ. & Οργ.  (IBAN) GR29 0172 5030 0055 0310 8617 837 προκαταβολή ύψους εκατό (100) ευρώ. Από την ημερομηνία κατάθεσης της προκαταβολής εξαρτάται η κατάταξη των ενδιαφερομένων στις διαφορετικές κατηγορίες εκπτωτικής πολιτικής του Προγράμματος (π.χ. early entry και άλλες εκπτωτικές κατηγορίες, βλ. παραπάνω στην ενότητα Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής- Εκπτωτική πολιτική) .

Β. Μετά την κατάθεση της προκαταβολής ο/η ενδιαφερόμενος/η πρέπει να αποστείλει το αποδεικτικό της e-banking κατάθεσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Προγράμματος grammateia@prolipsisprojectkedivim.gr, μαζί με τα προσωπικά του/της στοιχεία επικοινωνίας (email, τηλέφωνο).  Προσοχή: Στο αποδεικτικό θα πρέπει να αναγράφεται στην κατηγορία  «καταθέτης»  το όνομα  του/της ιδίου/ας του/της ενδιαφερόμενου/ης για να είναι δυνατή η ταυτοποίηση (και όχι τρίτου προσώπου καταθέτη).

Γ. Μετά την επιβεβαίωση της κατάθεσης και της ταυτοποίησης στον ΕΛΚΕ, η Γραμματέας  του Προγράμματος επικοινωνεί εντός 24 ωρών με τον/την ενδιαφερόμενο/η για την επιβεβαίωση της εγγραφής και την ενημέρωση του για την έναρξη της εκπαιδευτικής περιόδου και τη λειτουργία της πλατφόρμας .Last modified: Tuesday, 5 September 2023, 4:57 PM

© HIT-MEDIA.GR hit-media